fr fr

02. Micronomics Scanning

zomer 2006

De stad Brussel wordt getekend door een onevenwichtig verdeelde economische dynamiek, met grote economische tegenstellingen en paradoxen tot gevolg. Een aantal van deze economische paradoxen vormen het uitgangspunt van het actie-onderzoek micronomics.

Micronomics gaat na :
- welke hefbomen er in de stad kunnen worden gedetecteerd om de bestaande economische scheefgroei in de gunstige zin bij te sturen
- hoe stedelijke interventies de rol kunnen vervullen van katalysator voor (socio-)economische ontwikkeling
- hoe deze interventies op langere termijn kunnen bijdragen tot een duurzame sociale economie.

In een eerste fase van het project is de stad doorgelicht op plekken waar de economische paradoxen het meest uitdrukkelijk aanwezig zijn. Deze breukzones worden aangegeven door de term Krax. Door middel van verschillende analysemethodes (publieke interventies, interviews, video-opnames, ...) is er getracht het hoe en waarom van de paradoxen die zich in deze Krax manifesteren te achterhalen, en werd er tegelijk ook gepolst naar mogelijke oplossingen.

De aldus verkregen resultaten zijn gebundeld weergegeven op een DVD, die fungeert als eerste werkinstrument voor verdere acties.